“Verdampende Pensioenen”

Een belangrijke reden dat een oorspronkelijk “klein probleem” op het gebied van beleggingspolissen heeft kunnen uitgroeien tot een woekerpolisaffaire, is de grote media-aandacht. Daarbij heeft Tros Radar een belangrijke rol gespeeld, vanwege het feit dat in dit programma gedurende vele jaren achtereen de beleggingspolis onderwerp van gesprek is geweest. In de uitzending van Tros Radar van 13 februari 2012 heeft men een nieuw hoofdstuk aangesneden onder de naam “de verdampende pensioenen” c.q. “de verdwenen pensioenen”.  De openingszin van dit item was al veelzeggend en luidde: “Honderdduizenden mensen lopen straks grote kans dat zij geen of een zeer laag pensioen hebben.” Vervolgens werden in een tijdsbestek van ongeveer 15 minuten diverse pensioenproblemen aan de orde gesteld die weliswaar allemaal kunnen leiden tot een lager pensioen, maar naar mijn mening niet direct een oorzakelijk verband hebben. De twee belangrijkste onderwerpen die ik eruit gehaald heb, zijn de volgende. In veel gevallen worden werknemers bij wijziging (lees: verslechtering) van de pensioenregeling - en in het onderhavige geval overgang van een pensioenfonds naar een pensioenverzekeraar - niet of onvoldoende ingelicht over de gevolgen.  Men komt daar pas achter als het hele proces is afgerond of op het moment dat een pensioen tot uitkering komt, maar dan zitten de werknemers al met de gebakken peren. Veel werkgevers zijn ook niet gelukkig met de ontstane situatie, aangezien zij wel een heel belangrijke rol hebben gespeeld bij de wijziging, maar zich onvoldoende hebben gerealiseerd wat de gevolgen zijn. De pensioenverzekering die binnen het programma centraal stond, betrof de beschikbare premieregeling. In het verlengde van de woekerpolis werd gesproken over de bedragen die op de inleg in mindering worden gebracht, zoals de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de kosten voor de verzekeraar en de beheerskosten.  Men eindigde met de opmerking:  “Of je er kapitaal mee opbouwt, dat is in veel gevallen onzeker”. Tijdens het programma werd overigens geen specifieke aandacht besteed aan de omzetting van dat uiteindelijk onzekere kapitaal in pensioen, hetgeen met de huidige lage rentestand ook vaak tot teleurstellingen leidt. Of dat een bewuste of onbewuste keuze is geweest, durf ik niet te zeggen. Wat moet u als werkgever nu met bovenstaande informatie? Ten eerste is van belang dat uzelf altijd op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen van een reglementswijziging of wijziging van uitvoerder. Ten tweede moet u vooraf altijd goed nagaan welke procedures u moet volgen om tot een wijziging van de pensioenregeling en/of pensioenuitvoerder te komen. Ten derde adviseer ik u altijd heel open naar uw werknemers te communiceren. En doe dat niet alleen in woorden, maar geef werknemers ook (zo mogelijk gepersonifiseerde) cijfermatige informatie over de situatie voor en na wijziging. Geef daarbij ook duidelijk inzicht in de risico’s. Ten vierde  zal de tijd moeten uitwijzen of dit nieuwe item van Tros Radar zich zal ontwikkelen tot een “Pensiongate”, maar dan bent u in ieder geval gewaarschuwd. De uitzending van Radar kunt u vinden op www.trosradar.nl

3 reacties op ““Verdampende Pensioenen””

 1. Generali verzekeringsgroep

  Geachte heer Harten,

  In de uitzending van Tros Radar van maandag 13 februari 2012 is een casus besproken over een pensioenregeling die is afgesloten bij Generali. Wij constateren dat daarbij een misleidend beeld voor de kijkers is neergezet. In deze casus heeft namelijk de werkgever de pensioenvoorwaarden herzien onder druk van bedrijfseconomische omstandigheden.

  Er is geen sprake van verdwenen pensioenen. Er is geen sprake van een omzetting van een pensioenfonds naar een verzekeraar. Er is geen sprake van verdamping van inleg. Op basis van de wensen van de werkgever is de bestaande verzekerde regeling aangepast naar een eveneens verzekerde regeling. En ja, hierbij was sprake van lagere verzekerde sommen dan voordien. Gelet hierop is het naar de kijkers van Tros Radar ongepast en onverantwoord om de uitvoerder/verzekeraar in de schoenen te schuiven dat het pensioen bij de verzekeraar is verdampt. Dit misleidende beeld had kunnen worden voorkomen door tevoren wederhoor te doen bij Generali. Dit is niet gebeurd. Dat is strijdig met principiële, journalistieke normen en kan leiden tot schadelijke effecten. Ook de toelichting van Tros Radar op de reactie van het Verbond van Verzekeraars is pertinent onjuist. De besproken pensioentoezegging betrof een middelloonregeling waarbij wel sprake was van een garantie voor de hoogte van het pensioen.

  Ter voorkoming van misverstanden. De situatie valt natuurlijk te betreuren. Mevrouw Du Bois is duidelijk de dupe van de situatie en hoewel wij niet verantwoordelijk zijn, vinden wij dat zeer vervelend voor haar. We hebben hierover ook nog contact met de werkgever en diens adviseur.

  Tenslotte rest de constatering dat Tros Radar richting kijkers een volstrekt verkeerd beeld over de rol van verzekeraars in het algemeen en Generali in het bijzonder heeft neergezet. Een aanpassing in de pensioenregeling door een werkgever vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, is door hen onterecht in onze schoenen geschoven. Het zou Tros Radar sieren om dit naar de kijkers recht te zetten.

  Generali verzekeringsgroep nv

  Jaap Oudijk
  Directeur Marketing en Sales

  Beantwoorden
  • Ron van Os

   Geachte heer Oudijk,

   Het artikel op pensioenweblog is van mijn hand (dat was in eerste instantie foutief weergegeven), vandaar dat ik reageer.

   In de uitzending van TROS Radar is de naam van Generali – voorzover ik mij kan herinneren – in ieder geval niet genoemd, dus wellicht is dat een geruststelling.
   In mijn artikel ga ik verder ook niet in op de case van mevrouw Dubois, omdat het naar mijn gevoel een op zichzelf staand specifiek geval is, hetgeen ik uit uw woorden ook begrijp.

   Programma’s als Tros Radar dienen naar mijn mening aan de ene kant wel een goed doel: bescherming van de consument, maar door de wijze waarop boodschappen gebracht worden, leidt het aan de andere kant ertoe dat niet een volledig beeld van de werkelijkheid wordt gegeven. Een deskundige prikt daar wel doorheen, maar de doorsnee kijker niet.
   In Tros Radar werd bijvoorbeeld over vier onderwerpen gesproken: de case Dubois, werknemers die onvoldoende of niet zijn ingelicht bij wijziging van pensioenregeling of pensioenuitvoerder, mogelijk negatieve gevolgen van een beschikbare premieregelingen en waarde-overdracht. En zoals ik in de tweede alinea van mijn artikel al schrijf, hebben deze niet direct een oorzakelijk verband.

   De twee onderwerpen die ik vervolgens nader belicht zijn overigens wel voor werkgevers van belang en daar heb ik hen dan ook op willen wijzen.

   Ron van Os, actuaris AG
   Van Os Pensioen Consultancy B.V.

 2. Gerard van der Toolen

  De manier waarop door TROS RADAR verslag wordt gedaan over woekerpolissen is vaak niet netjes. Het effect dat bereikt wordt is bijzonder goed. In het geval van omzettingen van pensioenregelingen is er inderdaad terecht geconstateerd dat er in veel gevallen geen goed advies wordt gegeven. Veel adviezen, zoals Ron terecht op merkt, hebben ook niet aan wettelijke eisen voldaan. Tevens is het een goede zaak dat verzekeraars die belachelijke kosten in rekening hebben gebracht worden aangepakt. Afleiden dat het programma niet zuiver wordt gemaakt doet hieraan niets af, maar leidt hooguit even af. Ik heb meerdere polissen van Generali gezien waar minder dan de helft van het ingelegde geld werd belegd. Als een beschikbare premie wordt overwogen dient volgens mij een netto product of PPI in het advies meegenomen te worden.

  Beantwoorden

Reageer