Shoppen met pensioenkapitaal

Als je pensioen opbouwt op basis van een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst, dient op de pensioendatum een uitkering te worden aangekocht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de dan geldende tarieven.

Indien het pensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds heeft de deelnemer de mogelijkheid om de uitkeringen elders aan te kopen, indien het fonds bereid is daaraan mee te werken.

Vaak heeft de deelnemer de mogelijkheid om elders pensioen aan te kopen. Als dat het geval is, ben je vrij om een zo hoog mogelijke uitkering aan te aankopen. Als de deelnemer het pensioen elders wil aankopen, dient de partner wel akkoord te gaan met de overdracht.

Als de deelnemer een verzoek indient bij de uitvoerder, dient die vervolgens binnen 8 weken het geld over te maken naar de nieuwe uitvoerder.

Artikel 80.  Bevoegdheid tot waardeoverdracht voor pensioenfondsen bij bereiken pensioendatum op grond van de pensioenovereenkomst
1.    Een pensioenfonds is bevoegd om op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken welke voortvloeien uit een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst die voorziet in de uitkering van een aan te wenden kapitaal op de pensioendatum, per de pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder indien:
a.    de pensioenovereenkomst hierin voorziet;
b.    de overdrachtswaarde zodanig door het overdragende pensioenfonds wordt vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan; en
c.    indien de ontvangende pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, de deelnemer reeds pensioenaanspraken heeft jegens dat pensioenfonds.
Indien het verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer tot waardeoverdracht partnerpensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit partnerpensioen tevens vereist dat de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen met de waardeoverdracht instemt.
2.    Het eerste lid, onderdeel b, is van toepassing op pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2005 zijn opgebouwd.
3.    Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid pensioenaanspraken betreft die als gevolg van een premievrije voortzetting van die aanspraken worden opgebouwd, is het eerste lid, onderdeel b, van toepassing indien het recht op die premievrije voortzetting is ontstaan op of na 1 januari 2002.
4.    In afwijking van het tweede lid kunnen de in het eerste lid, onderdeel b, opgenomen voorwaarden van toepassing zijn op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2005 indien dit is overeengekomen in de pensioenovereenkomst.
5.    Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.
6.    Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld aan het vaststellen van de overdrachtswaarde.

Artikel 81.  Verplichting tot waardeoverdracht voor verzekeraars bij bereiken pensioendatum
1.    De verzekeraar is verplicht om op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken welke voortvloeien uit een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst die voorziet in de uitkering van een aan te wenden kapitaal op de pensioendatum, per de pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder indien:
a.    de overdrachtswaarde zodanig door de overdragende verzekeraar wordt vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan; en
b.    indien de ontvangende pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, de deelnemer reeds pensioenaanspraken heeft jegens dat pensioenfonds.
Indien het verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer tot waardeoverdracht partnerpensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit partnerpensioen tevens vereist dat de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen met de waardeoverdracht instemt.
2.    Het eerste lid, onderdeel a, is van toepassing op pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2005 zijn opgebouwd.
3.    Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid pensioenaanspraken betreft die als gevolg van een premievrije voortzetting van die aanspraken worden opgebouwd, is het eerste lid, onderdeel a, van toepassing indien het recht op die premievrije voortzetting is ontstaan op of na 1 januari 2002.
4.    In afwijking van het tweede lid kunnen de in het eerste lid, onderdeel a, opgenomen voorwaarden van toepassing zijn op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2005 indien dit is overeengekomen in de pensioenovereenkomst.
5.    Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.
6.    Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld aan het vaststellen van de overdrachtswaarde.

Artikel 82.  Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum
1.    In geval van overdracht van pensioenkapitaal op de pensioendatum ten behoeve van aankoop van een periodieke pensioenuitkering, draagt de overdragende pensioenuitvoerder op de pensioendatum of binnen acht weken na het verzoek hiertoe van de deelnemer of gewezen deelnemer indien deze dat verzoek minder dan acht weken voor de pensioendatum heeft gedaan, het pensioenkapitaal over aan de door de deelnemer of gewezen deelnemer aangewezen ontvangende pensioenuitvoerder.
2.    De overdragende pensioenuitvoerder is verplicht tot vergoeding van de schade die de deelnemer of gewezen deelnemer ondervindt ten gevolge van de aan die pensioenuitvoerder toerekenbare niet tijdige overdracht; de schade is ten minste gelijk aan de wettelijke rente op het over te dragen pensioenkapitaal.

3 reacties op “Shoppen met pensioenkapitaal”

 1. M.Dekkers

  Ik zie thans mijn duur opgebouwd pensioen over een periode van 40 werkzame jaren door de lage rentestand en opgetrokken sterftetafels verdampen als water voor de zon, terwijl dit opgebouwd vermogen ons een zorgeloze oude dag moest brengen.
  Het gaat hier om een tweetal beleggingsrekeningen bij een verzekering en beleggingsmaatschappij met een totaal opgebouwd vermogen van circa 850.000,- euro, waarmee op 1 augustus 2015 een pensioen moet worden aangekocht gezien mijn pensioengerechtigde leeftijd.
  De rekeningen zijn in samenwerking met mijn toenmalige werkgever voor mij geopend bij een belegging maatschappij om gezamenlijk pensioen op te bouwen in eigen beheer. Na het faillissement van het bedrijf heb ik zelfstandig de beleggingsrekeningen doorgezet met jaarlijkse stortingen uit mijn salaris en bonussen onder de bestaande ouderdomspensioen voorwaarden.
  Ik heb de vrijheid om met dit vermogen bij een willekeurige verzekeraar een levenslang pensioen aan te kopen. Er is bijna geen Verzekeraar te vinden die geïnteresseerd is om mee te werken aan deze kapitaalsoverdracht. Gezien de huidige rentestand die thans per dag terugloopt zijn ze niet geïnteresseerd in risico. De maatschappijen beschikken over voldoende vermogen zodat ze niet om mijn beleggingskapitaal zitten te wachten.
  De uitvoerders die hier wel in geïnteresseerd zijn verstrekken een ouderdomspensioen op basis van de deelfactor 27. (lage rente/hogere sterftetafels). Dit was 6 jaar geleden de factor 15. Ik zou graag het levenslang pensioen omzetten naar Banksparen met een 20 jaar uitkering. Bij welk departement moet ik zijn voor deze goedkeuring??

  Beantwoorden
 2. M. v. d. Heijden

  De stichting Geldbelangen is hier mee bezig.

  Info@geldbelangen.nl
  +31623422435

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Staatssecretaris Jetta Klijnsma
  070-3334444

  Beantwoorden
 3. Jeroen Boers

  Geachte heer/mevrouw Dekkers,
  als het gaat om pensioengeld (betaald door de werkgever, al dan niet op uw salaris (gedeeltelijk) ingehouden) dan is het in fiscale zin “pensioen”. Pensioen dient altijd levenslang te worden aangekocht. U heeft hierbij de mogelijkheid om tijdelijk een hogere of lagere uitkering te ontvangen, maar de rest van de looptijd dient levenslang te zijn (zg. hoog-laagconstructie).
  De Pensioenwet biedt ook de mogelijkheid om uw pensioen uit te stellen, mits er enig dienstverband is. Omdat de rentestand momenteel erg laag is, kan het interessant zijn om uw pensioen uit te stellen tot het moment dat de rentestand gunstiger is. Maar zoals aangegeven, er moet wel enig dienstverband zijn.
  Heeft u de premie/inleg uit privé-gelden betaald en later bij de belastingaangifte in aftrek gebracht, dan zal het gaan om lijfrente. Voor lijfrente heeft u wel de mogelijkheid om het over een periode van 20 jaar aan u uit te laten keren; de hoogte van de termijnen van een tijdelijke oudedagslijfrente is echter wel gemaximeerd (EUR 21.142 per jaar).
  Met andere woorden: het fiscale label dat aan uw “pensioen”spaarpot hangt is van essentieel belang wat er mee kan.

  Beantwoorden

Reageer