Sectorpremie

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1464 onder meer geoordeeld dat het lage sectorpremiepercentage niet van toepassing is voor het geval de omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid in de betreffende arbeidsovereenkomst niet schriftelijk is vastgesteld. Tussen partijen is uitsluitend nog in geschil of terecht een boete is opgelegd. De Hoge Raad heeft pas op 20 juni 2014 duidelijkheid geschapen nadat Hof Den Bosch eerder een andersluidend oordeel had geveld. De boete van 110 euro moet, ongeacht de vraag of hier sprake is van een verzuim- dan wel een vergrijpboete, worden vernietigd.

Reageer