Scholingsplicht WWZ per 1 juli 2015

In de Wet werk en zekerheid is vanaf 1 juli 2015 een scholingsplicht opgenomen. De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:’De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor voldoende scholing voor zijn werknemers. Een werknemer kan niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing voor de betreffende werknemer. Bepaalde scholingskosten kan de werkgever, na schriftelijke toestemming van de werknemer, in mindering brengen op de transitievergoeding. Het moet  gaan om scholing om de werknemer breder inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. De scholing mag niet gericht zijn op de functie van de werknemer of de bredere inzetbaarheid  bij de werkgever.

Reageer