Sociale zekerheid

Kwart langdurig zieke werknemers vraagt WIA uitkering aan

Van de langdurig zieken in dienst bij een werkgever doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA aanvraag bij UWV (zie het nieuwste kennisverslag waarin UWV het langdurig ziekteverzuim bij kleine en grote bedrijven analyseert). Als een werknemer 42 weken ziek is moet de werkgever dit melden aan UWV. Deze registratie geeft inzicht in het aantal langdurig zieke werknemers in Nederland en [...]

Lees verder

Dagloonberekenng UWV via gegevens polis administratie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in op het Dagloonbesluit, de dagloonberekening, de polisadministratie, de loonaangifte en loon-in en loon-over. In het Dagloonbesluit staan bepalingen over de wijze waarop UWV uitvoering moet geven aan de berekening van een dagloon. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de vaststelling van het dagloon is dat  UWV dit zoveel [...]

Lees verder

Wijzing van de premieplicht voor buitenlandse studenten die werken of gewerkt hebben in Nederland

Het huidige art. 20, lid 2, onderdeel a, Besluit uitbreiding en beperking volksverzekeringen bepaalt dat tijdelijk in Nederland studerenden, die verblijf houden op grond van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die is verleend onder een beperking verband houdende met studie, niet verzekerd zijn voor de AOW, de ANW, de AKW en de Wlz. Gelet op art. 22, lid 3, Europese richtlijn [...]

Lees verder

Geen transitievergoeding na AOW leeftijd is niet discriminerend

Een transitievergoeding is niet verschuldigd na het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken door de werknemer van de AOW leeftijd. Dit is geen leeftijdsdiscriminatie aldus de Hoge Raad, 28 april 2018. De uitsluiting van werknemers die AOW leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding is niet in strijd met Richtlijn [...]

Lees verder

Een jaar voor pensioen geen sollicitatieplicht meer

Uitkeringsgerechtigden waarvan de AOW over een jaar ingaat, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. UWV stuurt een brief naar WW-, IOW-, WGA- of Ziektewet uitkeringgerechtigden als de regeling voor hen geldt en zij binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken. Tot 1 mei 2018 hebben personen die binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek [...]

Lees verder