Sociale zekerheid

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

Per 1 januari 2018 zijn een aantal SZW-regels gewijzigd waaronder Arbeidsomstandigheden, Kinderopvang, Wajong en het minimumloon. Arbeidsomstandigheden Aan het begin van 2018 zijn nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt o.a. voor [...]

Lees verder

Australisch pensioen behoort tot premie inkomen en bijdrage inkomen Zvw

X woonde in 2010 t/m 2013 in Nederland en heeft naast de Australische nationaliteit de Nederlandse nationaliteit. X heeft in de jaren 2010 t/m 2013 een pensioen ontvangen uit Australië. De vraag is of het door X genoten Australische pensioen behoort tot het premie inkomen voor de volksverzekeringen en tot het bijdrage inkomen voor de berekening van de verschuldigde inkomensafhankelijke [...]

Lees verder

In het kader van de premieheffing werkhervattingskas is X aan te merken als startende ‘grote werkgever’

X (BV) is op 4 oktober 2013 opgericht. Zij is voor de werknemersverzekeringen als uitzendbureau ingedeeld in premiesector 52 en heeft vanaf begin 2014 personeel in dienst dat verplicht verzekerd is. Zij heeft de Belastingdienst gemeld dat zij verwachtte in 2014 aan premieplichtig loon € 4.000.000 te betalen bij een geschat aantal werknemers van 300. De Belastingdienst heeft haar aangemerkt

Lees verder

Loonaanvulling voor arbeidsbeperkten met loondispensatie

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot het minimumloon. Het betreft mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. De staatssecretaris gaat samen met gemeenten, werkgevers, cliëntenraden, vakbonden en [...]

Lees verder

Franse regeling betreffende bijdrage aan sociale zekerheid geoorloofd

Jahin, een Frans staatsburger, woont sinds 2003 in China, waar hij een beroepswerkzaamheid uitoefent en bij een particulier socialezekerheidsstelsel is aangesloten. Hij is in Frankrijk onderworpen aan heffingen over inkomsten uit kapitaal als bijdrage aan het door die lidstaat ingevoerde socialezekerheidsstelsel. Burgers van de EU die zijn aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel van [...]

Lees verder