Collectieve Verzekeringen

Het wijzigen van een pensioenregeling; stand van zaken

Bij een werkgever kan om diverse redenen de behoefte ontstaan om de met zijn werknemers overeengekomen pensioenregeling te wijzigen. De vraag die dan opkomt, is of dit zomaar kan. Wat is een wijziging? Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en maakt derhalve onderdeel uit van de contractuele relatie tussen werkgever [...]

Lees verder

Premieheffing WGA voor WSW instelling niet strijdig met artikel 1 EP (EVRM)

Bij X zijn werknemers werkzaam in het kader van de Wet Sociale werkvoorziening (hierna: WSW). Het ambtelijk personeel van X is tot 2013 ingedeeld in sector 66 (overheid, overige instellingen). De in het kader van de WSW voorziening werkzame werknemers zijn tot 2013 ingedeeld in sector 67 (werk en (re)integratie). Vanaf 1 januari 2013 zijn beide groepen samengebracht onder één nummer en [...]

Lees verder

HvJ: Prejudiciële vragen over Nederlandse A1-verklaringen

Balandin (onderdaan Russische Federatie) en Lukachencko (onderdaan Oekraïne) zijn werkzaam voor Holiday on Ice Services Nederland bv (X). X organiseert in de wintermaanden in verschillende landen, onder andere lidstaten van de EU, ijsshows. X maakt daarbij gebruik van medewerkers met verschillende nationaliteiten, onder wie onderdanen van landen die niet behoren tot de EU (derde landers). [...]

Lees verder

100%-toets en 3%-staffels

Uit contact met het CAP blijkt inzake de 100%-toets en 3%-staffels het volgende. De 100%-toets (artikel 18a, lid 7 en lid 9 Wet LB (oud)) en de eventtoets (Bijlage IV en V van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7268 (hierna: het besluit)) zijn twee verschillende toetsen. Hierbij dat de maxima voor de jaarlijks fiscaal toegestane pensioenopbouw niet zijn vervallen per 1

Lees verder

Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per 2018 naar 68 jaar. Logischerwijs liggen de percentages lager. Dat betekent dat werkgevers en [...]

Lees verder