Overig

Het wijzigen van een pensioenregeling; stand van zaken

Bij een werkgever kan om diverse redenen de behoefte ontstaan om de met zijn werknemers overeengekomen pensioenregeling te wijzigen. De vraag die dan opkomt, is of dit zomaar kan. Wat is een wijziging? Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en maakt derhalve onderdeel uit van de contractuele relatie tussen werkgever [...]

Lees verder

Uitleg werkingssfeer Bpf Reiswerk

Rechtbank Midden Nederland heeft zich uitgelaten over de vraag of een tweetal werkgevers al dan niet onder de werkingssfeer van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Bpf Reiswerk) vallen. De twee werkgevers hadden hierbij een vergelijkbaar standpunt ingenomen als Booking.com, waarover in eerste aanleg is geoordeeld dat die activiteiten niet onder de [...]

Lees verder

Weeffouten in ons pensioenstelsel helpen alleen de ’oude wielrenner’

Is ons pensioenstelsel echt een van de beste van de wereld? Of alleen maar voor mannen tussen de 50 en 60 op hun dure wielrenfietsen? Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat vrouwen aanzienlijk minder pensioen opbouwen dan mannen in Nederland. Sterker nog, van alle 28 Europese landen is het verschil in Nederland het grootst! Alleen in Cyprus [...]

Lees verder

Employability & pensioen

Er komen een aantal ‘lijnen’ en ‘ontwikkelingen’ bij elkaar op dit moment in het domein employability & pensioen. Allereerst natuurlijk de verhoging van de pensioenleeftijd. De feitelijke pensioenleeftijd is best snel opgelopen de afgelopen jaren, van ruim 60 jaar naar ongeveer 64 jaar. Opvallend is [...]

Lees verder

Had OR instemmingsrecht bij wijziging pensioenuitvoerder omstreeks 1 oktober 2016?

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het wetsvoorstel was bedoeld om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven, vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel heeft geregeld dat inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een [...]

Lees verder