Rechtsbijstandsverzekering geeft recht van vrije advocaatkeuze

Een man die voor rechtsbijstand verzekerd is bij DAS, wil een gerechtelijke procedure starten en wil zich laten bijstaan door een door hem zelf gekozen advocaat DAS zou de kosten moeten dragen. In de verzekeringsovereenkomst staat echter dat zaken worden behandeld door de eigen medewerkers van DAS en alleen indien de zaak volgens de overeenkomst of naar de mening van DAS aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed, de verzekerde zelf een advocaat of deskundige kan aanwijzen. DAS stelt dat de overeenkomst geen dekking biedt voor uitbesteding aan een zelfgekozen advocaat. Ook is volgens DAS rechtsbijstand door een advocaat in de door de man gewenste procedure niet verplicht. De man stapt naar de rechter en procedeert door tot aan de Hoge Raad, die prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (HvJ) stelt. Het HvJ oordeelt dat uit artikel 4 van Richtlijn 87/344 volgt dat de verzekerde het recht van vrije advocaatkeuze heeft. Dat houdt in dat de verzekerde in een procedure zelf het recht heeft een advocaat te kiezen. Dit recht mag volgens het HvJ niet beperkt worden tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. Ook maakt het volgens het HvJ niet uit of rechtsbijstand bij een gerechtelijke- of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.

Naar aanleiding van deze uitspraak van het HvJ zullen rechtsbijstandverzekeraars hun verzekeringsvoorwaarden aan moeten passen. Of de uitspraak ook financiële consequenties -in de vorm van een premiestijging voor de verzekerde- met zich meebrengt, moet nog blijken.

Reageer