Premie werkhervattingskas; specifieke regeling startende grote werkgever

X (bv) is in 2013 opgericht en heeft vanaf 1 januari 2014 verzekeringsplichtig personeel in dienst. De activiteiten van X zijn nieuw. Het te verwachten premieplichtig loon in 2014 bedraagt € 4.000.000. De vraag is of X ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas terecht is aangemerkt als ’kleine werkgever’ (premiepercentage 5,4), dan wel dat als een startende ’grote werkgever’ (premiepercentage 1,03). Anders dan de Belastingdienst is Hof Den Bosch van oordeel dat X als een startende grote werkgever is te beschouwen. Weliswaar ontbreekt bij X een premieplichtig loon in 2012 maar dat betekent niet dat zij daardoor niet in aanmerking kan komen voor de in artikel 2.17 Besluit Wfsv opgenomen regeling, nu niet in geschil is dat X voor het gehele jaar 2014 een premieplichtig loon van meer dan € 4.000.000 verwachtte. Artikel 2.17 Besluit Wfsv betreft volgens het Hof, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 Besluit Wfsv, een specifieke regeling voor de startende grote werkgever. Het Hof baseert zich voor dit oordeel op de Toelichting bij het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014, gepubliceerd in de Staatscourant, 24667, 2 september 2013. Anders dan Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet het Hof geen ruimte voor het oordeel dat door voornoemde Toelichting bij X een in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat zij als startende grote werkgever aangemerkt dient te worden. De uitlatingen in de Toelichting zijn namelijk niet gedaan in het kader van de uitvoering van de belastingwet, maar in de hoedanigheid van (mede)wetgever, in welk geval het vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet geldt (idem. HR 8 augustus 2008, nr. 42946).

2 reacties op “Premie werkhervattingskas; specifieke regeling startende grote werkgever”

Reageer