Pensioen en stamrechten in buitenlands eigen beheer

Vanaf 15 september 2009 kunnen eigenbeheerlichamen die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER-land onder voorwaarden als pensioen- en of stamrechtuitvoerder van een pensioen en/of stamrechten worden aangewezen. Een en ander op grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB. Het kan daarbij zowel gaan om een verplaatsing van een in Nederland gevestigd lichaam als om een overdracht van het pensioen- of stamrechtkapitaal naar een ‘buitenlands’ eigenbeheerlichaam. De aanwijzing als toegelaten aanbieder geschiedt door de inspecteur der belastingen. In een vernieuwd besluit inzake internationale aspecten van pensioenen en stamrechten van 9 oktober 2015 geeft de staatssecretaris de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden teneinde een verzoek tot aanwijzing met succes te kunnen doen. En dat zijn er best veel!

 

Reageer