Laatste pensioenweblog nieuws…

Geen aanscherping LIV vanwege samenloop met ET regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht het niet nodig om de voorwaarden van het lage inkomensvoordeel (LIV) aan te scherpen vanwege de mogelijke samenloop tussen de ET regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op LIV.  De FNV constateert dat de ET regeling en het recht op LIV kunnen samenlopen. De werkgever heeft dan recht op het LIV na toepassing van [...]

Lees verder

Deactivering en uitstel quotumheffing bij genoeg banen arbeidsbeperkten

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt mede dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. Om ervoor te zorgen dat personen met een [...]

Lees verder

Mini jobs in Duitsland en Nederlands sociaal zekerheidsstelsel

Op een Nederlandse inwoner die in Duitsland werkt, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Maar als de Duitse dienstbetrekking een ‘mini-job’ is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in Nederland niet verzekerd is? De Hoge Raad heeft

Lees verder

Grondslag intrekking bijstand; vaststelling gezamenlijk hoofdverblijf ontbreekt

X  ontving vanaf 14 oktober 2002 bijstand voor een alleenstaande. De gemaakte kosten van bijstand zijn van X teruggevorderd. Hieraan heeft het College van B&W ten grondslag gelegd dat X een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met Y. De vraag is of X en Y in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 mei 2012 een gezamenlijke huishouding voerden in de zin van artikel 3, lid 3, WWB. [...]

Lees verder

Bezwaar tegen sectorindeling beschikking was geen bezwaar maar melding

Bij beschikking van 8 juni 2015 heeft de Belastingdienst X meegedeeld dat hij krachtens de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is aangesloten bij sector 33 (Horeca algemeen). Bij brief van 28 september 2015 heeft X de Belastingdienst medegedeeld dat de sectorindeling moet worden aangepast van sector 033 Horeca naar sector 017 Detailhandel en Ambachten. De Belastingdienst heeft de

Lees verder