Laatste pensioenweblog nieuws…

Indeling startende werkgever: uitgaan van in eerste jaar verwachte premieloon

X  is op 4 oktober 2013 opgericht. Hij is voor de werknemersverzekeringen als uitzendbureau ingedeeld in premiesector 52 en heeft vanaf begin 2014 personeel in dienst dat verplicht verzekerd is. Hij heeft de Belastingdienst gemeld dat hij verwachtte in 2014 aan premieplichtig loon € 4.000.000 te betalen en het aantal werknemers geschat op 300. De Belastingdienst heeft X aangemerkt als [...]

Lees verder

Gepensioneerd ambtenaar van EU ten onrechte verzekerd geacht voor AWBZ

X is een gepensioneerd ambtenaar van de EU die tot zijn 63e levensjaar in dienst van de EU is gebleven. Hij is na zijn pensionering in 2010 verhuisd naar Nederland en verricht vanaf 1 augustus 2012 werkzaamheden in Nederland. De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft bij besluit van 7 december 2012 aan X medegedeeld dat hij met ingang van 1 oktober 2012 is verzekerd voor de AWBZ. X is daarom

Lees verder

WGA risicoperiode in wetsvoorstel verkort naar 5 jaar

De periode van eigenrisico dragen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn en de periode van premiedifferentiatie voor publiek verzekerden voor wat betreft de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt verkort van 10 naar 5  jaar. De verkorting van de ‘WGA risicoperiode’ wordt gezamenlijk met een aantal verbeteringen in de premiesystematiek van UWV geregeld op het

Lees verder

Werknemer heeft recht op volledige loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer vordert loondoorbetaling van 100% bij ziekte in plaats van 70%. Tevens vordert hij doorbetaling van de maandelijkse bonus. De kantonrechter wijst de vorderingen toe. Een Security en compliance officer ontvangt naast zijn salaris elke maand een prestatiebonus. De toekenning van de bonus kan worden herzien “op het moment dat er geen sprake is van normaal functioneren in [...]

Lees verder

Rijnvarende in 2007 en 2009 verplicht verzekerd

X heeft in 2007 en 2009 in loondienst werkzaamheden verricht op een motortankschip, respectievelijk binnenvaartschip, waarvan de eigenaren zijn gevestigd in Nederland. X is gedurende 2007 en 2009 in dienst bij een in Luxemburg gevestigd werkgever. X stelt in deze procedure dat hij (gedurende periodes in) 2007 en 2009 niet in Nederland maar in Luxemburg verzekerd en premieplichtig is voor [...]

Lees verder