Laatste pensioenweblog nieuws…

Verlenging kraamverlof in regeerakkoord

Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen en is niet overdraagbaar. Deze uitbreiding komt in plaats van het reeds ingediende wetsvoorstel ‘uitbreiding kraamverlof’, dat voorziet in 3 dagen extra kraamverlof met [...]

Lees verder

Wajong uitkering kwalificeert als inkomsten uit vroegere arbeid

A is jonggehandicapte. Hij heeft in 2013 inkomsten uit een dienstbetrekking genoten ten bedrage van € 6.939. Daarnaast ontving A in 2013 een Wajong uitkering van € 10.803. A heeft de Wajong uitkering in de aangifte IB/PVV 2013 opgenomen onder de kop inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. De voorlopige aanslag is overeenkomstig de aangifte vastgesteld, waarbij de arbeidskorting mede [...]

Lees verder

E 101 verklaring niet bindend als deze op frauduleuze wijze is verkregen

De Belgische Sociale Inspectie heeft een onderzoek verricht met betrekking tot de tewerkstelling van het personeel van Absa NV, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België. Uit dit onderzoek is gebleken dat Absa vanaf het jaar 2008 nauwelijks personeel in dienst had en alle handenarbeid uitbesteedde aan Bulgaarse ondernemingen. Deze Bulgaarse ondernemingen [...]

Lees verder

Raad van State kritisch over besluit uitvoering derde WW jaar

De Raad van State is kritisch over het besluit tot wijziging van het Besluit fondsen en spaarregelingen in verband met de introductie van het derde WW jaar. Het kabinet wil de arbeidsmarkt indelen in tien cao’s om afspraken over het derde WW jaar te maken, terwijl een cao bedoeld is voor een groep soortgelijke bedrijven, stelt de Raad van State. Bovendien zouden de afspraken voor iedereen [...]

Lees verder

In veel sectoren stijgen in 2018 sectorale premies WGA en ZW

De gemiddelde WGA-premie bedraagt in 2018 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet komt uit op 0,41%. De maximum WGA-premie voor werkgevers is 3,00%, de minimumpremie voor werkgevers is 0,18%. De maximumpremie Ziektewet is voor werkgevers 1,64%, de minimumpremie voor werkgevers is 0,10%. Per premiecomponent [...]

Lees verder