notitie CPB inzake macro stabiele discontovoet

Afgelopen week heeft het centraal planbureau de notitie : Effecten macrostabiele discontovoet gepubliceert. Deze notitie is opgesteld n.a.v. het consultatiedocument NFTK.
De belangrijkste conclusie is dat een macrostabiele discontovoet waarbij het rendement voor aandelen niet volledig mee beweegt met de nominale rente zorgt voor een meer stabiele premieheffing terwijl dit nagenoeg geen effect heeft op de te verwachten pensioenuitkomsten. Met name nu de mogelijkheid voor een gedempte kostendekkende premie is komen te vervallen zou dit een goede aanvulling zijn.
Een andere belangrijke conclusie is dat een overgang van het nominale contract naar het reele contract licht in het voordeel is van de huidige gepensioneerden en de huidige oudere werknemers. Dit effect kan gemitigeerd worden door bij aanvang meer gebruik te maken van de mogelijkheid van een egalisatiereserve.
De enige kanttekening bij het rapport is dat gerekend wordt met een toetredingsleeftijd van 25 jaar waar de maximale leeftijd inmiddels 21 jaar betreft. Dit doet evenwel weinig afbreuk aan de conclusies.

Reageer