Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

Op 24 mei 2017 is in het Staatsblad (Stb. 2017, 209) de goedkeuringswet gepubliceerd m.b.t. wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord tussen Nederland en Marokko aangaande sociale zekerheid. In het nieuwe Verdrag en het nieuwe Akkoord staan afspraken over de invoering van het zgn. woonlandbeginsel, de stopzetting van de export van kinderbijslag en kindgebonden budget en de beëindiging van de werelddekking zorgkosten bij tijdelijk verblijf op basis van het Verdrag. Op 29 september 2015 waren er al politieke afspraken tussen de twee landen over het wijzigen van het sociale zekerheidsverdrag. Door de vertraging in de onderhandelingen, waarbij Nederland zelfs het verdrag dreigde op te zeggen, wordt een deel van de afspraken reeds voorlopig toegepast vanaf 1 oktober 2016, in plaats van het aanvankelijk beoogde 1 januari 2016. Van enkele andere bepalingen (beëindiging van de werelddekking zorgkosten, stopzetting export Kinderbijslag) is het de bedoeling dat deze zullen ingaan per 1 januari 2021. Mocht om een nu niet voorziene reden het ratificatieproces in Marokko nog niet zijn afgerond op deze datum dan zullen, volgens de eerdere memorie van antwoord, de betreffende artikelen vanaf 1 januari 2021 eveneens voorlopig worden toegepast. De nieuwe verdragsregels zullen de rechten van huidige uitkeringsgerechtigden niet aantasten.

Reageer