Geen verjaring verdeling pensioenaanspraken

Partijen zijn op 1 september 1972 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De echtscheiding is op 12 december 1991 uitgesproken en op 14 februari 1992 ingeschreven in de registers. De man heeft voor en tijdens het huwelijk bij ABP ouderdomspensioenaanspraken opgebouwd. Op 30 maart 2013 heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt hij een pensioenuitkering. De vrouw heeft de man verzocht mee te werken aan waardeverrekening van het pensioen. De man is daar niet op ingegaan.

De rechtbank stelt voorop dat partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd en dat het huwelijk door echtscheiding ontbonden is in de periode na het arrest Boon/Van Loon en voor inwerkingtreding van de Wet verevening pensioenrechten. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wordt daarom beheerst door de regels die uit het Boon/Van Loon-arrest voortvloeien. In casu gaat het om een verdeling van een gemeenschappelijk goed, zoals bedoeld in de artikelen 3:178 BW en 3:179 BW. Nu er geen verdeling heeft plaatsgevonden worden de pensioenaanspraken volgends de rechtbank aangemerkt als ‘overgeslagen goed’, zoals bedoeld in artikel 3:179 lid 2 BW. Iedere deelgenoot kan op grond van artikel 3:178 lid 1 BW te alle tijde verdeling vorderen. ‘te alle tijden’ houdt volgens de rechtbank in dat een vordering tot verdeling niet aan verjaring onderhevig is. De door de man aangehaalde arresten (LJN: BJ3742 en LJN: BR4699) zijn volgens de rechtbank niet vergelijkbaar omdat het daarin ging om een wettelijke deelgenootschap waaruit wel een verrekvordering kan voortvloeien, maar geen vordering tot verdeling. Het beroep op verjaring wordt dan ook verworpen.

Na echtscheiding kan aanspraak worden gemaakt op de verdeling van de pensioenrechten van de ex-echtgenoot. Deze aanspraak is niet onderhevig aan verjaring op grond van artikel 3:178 BW. Echter men dient er wel altijd bedacht op te zijn dat op grond van andere redenen toch geen aanspraak meer gemaakt zou kunnen worden op de verdeling van het pensioen indien deze wordt beheerst door het Boon/Van Loon-arrest.

Reageer