Eindelijk duidelijkheid over fiscale behandeling overdracht pensioen eigen beheer

Met het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015 (bron) is er eindelijk duidelijkheid gekomen in de fiscale behandeling van de overgedragen pensioenverplichting in eigen beheer.

Casus:
Een DGA heeft de pensioenverplichting in eigen beheer overgedragen aan een andere BV. De rekenrente bij de overdracht is vastgesteld op 3,23%, er zijn leeftijdsterugstellingen gehanteerd en er is een bedrag in de koopsom meegenomen voor de indexatie verplichting van 3% op jaarbasis.

De overnemende BV had de gehele ontvangen koopsom tot de fiscale pensioenverplichting gerekend. De inspecteur heeft daarop een correctie aangebracht in verband met de toepassing van artikel 3.29 wet IB 2001 (rekenrente minimaal 4%) en artikel 8 lid 6 Vpb (verbod op leeftijdsterugstellingen). De inspecteur heeft de pensioenverplichting verminderd en de fiscale winst verhoogd.

Tot 16 oktober bestond er discussie over de fiscale behandeling van de ontvangen koopsom door de overnemer van de pensioenverplichting.
Uit dit arrest wordt het volgende duidelijk:

1) rekenrente
– de overdrager neemt de fiscale last conform de commercieel berekende koopsom, dus op basis van de commerciële rekenrente.
– bij de overnemer vindt een belaste vrijval plaats voor het verschil in koopsom wat samenhangt met het verschil tussen de gebruikte commerciële rekenrente en 4%.

2) leeftijdsterugstellingen
– de overdrager neemt de fiscale last conform de commercieel berekende koopsom, dus met leeftijdsterugstellingen.
– bij de overnemer vindt een belaste vrijval plaats voor het verschil in koopsom wat samenhangt met de gebruikte leeftijdsterugstellingen

In een ander arrest van dezelfde dag oordeelt de Hoge Raad (bron) dat de koopsom die samenhangt met de indexatietoezegging niet aftrekbaar is bij de overdrager. Bij de overnemer hoeft in zoverre geen vrijval plaats te vinden van de pensioenverplichting. De indexatielast mag worden genomen wanneer deze zich voordoet in verhoging van de pensioenuitkeringen.

Met dit arrest is een eind gekomen aan de discussie over de fiscale behandeling van de overdracht van een pensioenverplichting in eigen beheer. Kennelijk volgt uit de wetgeving dat een overdracht van een pensioenverplichting leidt tot verschuiving van fiscale lasten van de ene vennootschap naar de andere. Een interessant gegeven wat wellicht mogelijkheden biedt voor taxplanning. Wellicht dat de handel in verlies (pensioen)lichamen ook weer opleeft als gevolg van dit arrest.

Reageer