Pensioencijfers

Op deze pagina treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2018. Deze pagina bevat naast de pensioencijfers ook de franchise, de sociale cijfers en de lijfrente cijfers. Verder naar beneden vindt u tevens  de cijfers van de voorgaande jaren.

Pensioencijfers 2018

Pensioen
Het maximum pensioengevend inkomen voor 2018 bedraagt € 105.075,-.

De opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen zijn ongewijzigd, 1,875% voor middelloonregelingen en 1,657% voor eindloonregelingen. De premiepercentages voor beschikbare premieregelingen zijn wel gewijzigd. Deze kun je terugvinden in het staffelbesluit van 23 november 2017 via bijgevoegde link https://www.belastingdienstpensioensite.nl/Besluit%20BPR%20231117,%20nr%202017-187605.pdf

Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen bedraagt de minimale franchise gebaseerd op 100/75 zelfstandige AOW € 13.344,-.

Voor eindloonregelingen bedraagt de minimale AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 zelfstandige AOW € 15.099.

De AOW-franchise 2018 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 14.297,-.

De AOW-franchise op basis van de alleenstaande AOW bedraagt voor eindloonregelingen € 22.085,- en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen € 19.518,-.

De verlaagde franchises bij een verlaagd opbouwpercentage bedragen voor 2018:

MiddelloonEindloon
1,701%€ 10.655,-1,483%€ 12.057,-
1,701%1,788*€ 12.028,-1,483%1,570%€ 13.610,-

De afkoopgrens ‘klein’ pensioen in 2018 bedraagt € 474,11.

Met ingang van 1 januari 2018 is ook de wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Doelstelling van deze wet is kleine ouderdomspensioenen via automatische waardeoverdracht samen te voegen met elders opgebouwd ouderdomspensioen, zodat de pensioenbestemming van deze kleine pensioenen niet verloren gaat. De automatische waardeoverdracht zal in eerste instantie gelden voor kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 ontstaan. Na verloop van tijd worden ook reeds bestaande kleine pensioenen in de waardeoverdracht betrokken. Afkoop is dus nog steeds mogelijk tot een grensbedrag van € 474,11.

Ook voor verevening van pensioenen bij scheiding blijft deze grens van belang. Kleine ouderdomspensioenen worden niet verdeeld, tenzij partijen anders besluiten en de pensioenuitvoerder daaraan wil meewerken.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit percentage is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

De AOW-uitkering voor een gehuwde zonder partnertoeslag bedraagt voor 2018 € 10.007,52 incl. vakantiegeld. Het dubbele bedrag, € 20.015,04, mag bij pensionering vóór de AOW-ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

AOW
De AOW-uitkering voor een gehuwde zonder partnertoeslag bedraagt voor 2018 € 10.007,52 incl. vakantiegeld en met partnertoeslag € 20.015,04.
De AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt voor 2018 € 14.637,84 incl. vakantiegeld.

ANW
De ANW-uitkering bedraagt voor 2018 € 15.166,20 incl. vakantiegeld. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon voor 2018 bedraagt € 209, 26 per dag. Op jaarbasis is dat een bedrag van € 54.616,86. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2018 bedraagt € 12.129,-. Het maximum premie-inkomen bedraagt   € 105.075,- en de maximum premiegrondslag in 2018 bedraagt € 92.946,-. De maximale jaarruimte 2018 bedraagt daarmee 13,3% van € 92.946,- = € 12.362,-.

De reserveringsruimte 2018 is maximaal € 7.167,-. De reserveringsruimte voor degenen die op 1 januari 2018 de leeftijd hebben bereikt die hoger of gelijk is aan de AOW-leeftijd verminderd met 10 jaar (56 jaar of ouder) bedraagt € 14.152,-.

De hoogte van de tijdelijke lijfrente 2018 bedraagt per jaar maximaal € 21.483,-.

Afkoop lijfrenten
Lijfrenten met een waarde in het economisch verkeer van maximaal € 4.351,- mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (min. 12 maanden) is afkoop van een lijfrente vóór het bereiken van de AOW-leeftijd zonder revisierente ook mogelijk, mits het bedrag van de afkoop niet hoger is dan € 40.644,-. Is dat wel het geval dan mag het afkoopbedrag niet hoger zijn dan het gemiddelde premie-inkomen over de jaren 2018 en 2017, dus niet hoger dan het gemiddelde van het gezamenlijke inkomen uit 2017 respectievelijk 2016.

Ondernemers
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2018. De toevoeging is maximaal 9,44% van de winst, met als absoluut maximum € 8.775,-.

De extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers in 2018, voor aankoop van een lijfrente, bedraagt:

€ 454.237,-: 61 jaar of ouder, overlijden of 45% of meer arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering;

€ 227.126,-: tussen 51 en 56 jaar of direct ingaande lijfrente;

€ 112.667,-:  overige gevallen.

Pensioencijfers 2017

Pensioen
Het maximum pensioengevend inkomen voor 2017 bedraagt € 103.317.

Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen bedraagt de minimale franchise gebaseerd op 100/75 zelfstandige AOW € 13.123. Voor eindloonregelingen bedraagt de minimale AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 zelfstandige AOW € 14.850. De AOW-franchise 2017 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 14.061.

Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen in eigen beheer is het minimum gebaseerd op 100/75 alleenstaande AOW en bedraagt € 19.191. Voor eindloonregelingen is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 alleenstaande AOW en deze bedraagt € 21.716.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2017 € 9.842,16 incl. vakantiegeld. Het dubbele bedrag € 19.684,32 mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2017 € 15.007,44 incl. vakantiegeld. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2017 is € 53.705,97 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens
De afkoopgrens ‘klein’ pensioen komt in 2017 te vervallen, aangezien deze in de waardeoverdracht worden betrokken. Vooralsnog is het afkoopbedrag voor 2017 vastgesteld op € 467,89. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Voor verevening van pensioenen bij scheiding blijft deze grens van belang. Voor 2017 bedraagt deze grens € 467,89 per jaar. Pensioenen kleiner dan de grens worden niet vervend, tenzij partijen anders besluiten.

Lijfrente
De franchise voor de jaarruimte 2017 bedraagt € 12.032. Het maximum premie-inkomen bedraagt € 103.317 en de maximum premiegrondslag in 2017 bedraagt € 91.285. De maximale jaarruimte 2017 bedraagt daarmee € 12.598.

De reserveringsruimte 2017 is maximaal € 7.110. De reserveringsruimte voor degenen die op 1 januari 2017 de leeftijd hebben bereikt die hoger of gelijk is aan de AOW-leeftijd verminderd met 10 jaar (55 jaar en 9 maanden of ouder) bedraagt € 14.039.

De tijdelijke lijfrente 2017 bedraagt per jaar maximaal € 21.312.

Ondernemers
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2017. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.946.

De extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers in 2017, voor aankoop van een lijfrente, bedraagt €450.631 (60 jaar en 9 maanden, overlijden of 45% of meer arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering). € 225.323 (50 jaar en 9 maanden of direct ingaand) en tenslotte € 112.667 (overige gevallen).

Afkoop lijfrenten
Lijfrenten met een waarde lager dan € 4.316 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (min. 12 maanden) is afkoop zonder revisierente vóór het bereiken van de AOW-leeftijd ook mogelijk, mits het bedrag van de afkoop niet hoger is dan € 40.321 en indien dit hoger is niet meer dan het gemiddelde premie-inkomen over de jaren 2015 en 2016.

Pensioencijfers 2016

Pensioen

De AOW-franchise 2016 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.878,-. Voor middelloon en beschikbare premie is de minimale franchise gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 12.953,-. Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 14.657,-.
De AOW-franchise 2016 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 20.301,-. Voor middelloon en beschikbare premie is het minimum gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 18.948,-. Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 21.411,-. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2016 € 9.715,-. Het dubbele bedrag € 19.430,- mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2016 € 15.038,-. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2016 is € 52.766,- op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen 2016 is € 465,94 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De franchise voor de jaarruimte 2016 bedraagt € 11.996,-. De maximum premiegrondslag 2016 is € 89.523,-. De maximale jaarruimte 2016 bedraagt daarmee € 12.355,-. De reserveringsruimte 2016 is maximaal € 7.088 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.997,-. De tijdelijke lijfrente 2016 bedraagt per jaar maximaal € 21.248,-.
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2016. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.774,-. De stakingsvrijstelling 2016 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 449.283,- (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 224.649,- (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 112.330,- (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.303,- mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Pensioencijfers 2015

Pensioen

De AOW-franchise 2015 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.545. Per 1 januari 2015 is de minimale AOW-franchise aangepast. Voor middelloon en beschikbare premie is de minimale franchise vanaf 2015 gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 12.642,-. Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 14.305,-.

De AOW-franchise 2015 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.810,-. Voor middelloon en beschikbare premie is het minimum gebaseerd op 100/75 en bedraagt € 18.489,-. Voor eindloon is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 en deze bedraagt € 20.921,-. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2015 € 9.482. Het dubbele bedrag, € 18.963,- mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2015 € 14.858,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2015 is € 51.978 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen 2014 is € 462,88 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De franchise voor de jaarruimte 2015 bedraagt € 11.936. De maximum premiegrondslag 2015 is € 88.064. De maximale jaarruimte 2015 bedraagt daarmee € 12.153. De reserveringsruimte 2015 is maximaal € 7.052 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.927. De tijdelijke lijfrente 2015 bedraagt per jaar maximaal € 21.142. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2015. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.631. De stakinsvrijstelling 2015 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 447.047 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 223.531 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 111.771 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.281 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Pensioencijfers 2014

Pensioen AOW ANW Maximum dagloon Lijfrente

Pensioen

De AOW-franchise 2014 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.449. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2014 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.619. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2014 € 9.414,24. Het dubbele bedrag, € 18.828,48 mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2014 € 14.731,20. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2014 is € 51.417 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen 2014 is € 458,06 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De lijfrentecijfers 2014 zijn niet veranderd ten opzichte van 2013. De franchise voor de jaarruimte 2014 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2014 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2014 bedraagt daarmee € 25.181. De reserveringsruimte 2014 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2014 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2014. De toevoeging is maximaal 10,9% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2014 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Pensioencijfers 2013

Pensioen AOW ANW Maximum dagloon Lijfrente

Pensioen

De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2013 is € 50.855,85 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen is € 451,22 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De lijfrentecijfers 2013 zijn niet veranderd ten opzichte van 2012. De franchise voor de jaarruimte 2013 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2013 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2013 bedraagt daarmee € 27.618. De reserveringsruimte 2013 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2013 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2013. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2013 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest). Lijfrentes met een waarde lager dan € 4.242 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Pensioencijfers 2012

Pensioen AOW ANW Maximum dagloon Lijfrente

Pensioen

De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2011 € 9.143,28. Het dubbele bedrag, € 18.286,56 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2012 € 14.222,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.296,28.

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2012 is € 50.064 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens gering pensioen is € 438,44 per jaar. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag mogen worden afgekocht.

Lijfrente

De franchise voor de jaarruimte 2012 bedraagt € 11.829. De maximum premiegrondslag 2012 is € 162.457. De maximale jaarruimte 2012 bedraagt daarmee € 27.618. De reserveringsruimte 2012 is maximaal € 6.989 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.802. De tijdelijke lijfrente 2012 bedraagt per jaar maximaal € 20.953. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2012. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 9.542. De stakinsvrijstelling 2012 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 443.059 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 221.537 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 110.774 (de rest).

.

Pensioencijfers 2011

Op het vervolg van deze pagina tref je de belangrijkste cijfers aan voor 2011, naast de pensioencijfers ook de pensioen franchise 2011, de sociale cijfers en de lijfrente cijfers. Pensioen AOW ANW Maximum dagloon Lijfrente Levensloop Arbeidskorting Doorwerkbonus

Pensioen

De AOW-franchise 2011 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.898. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2011 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.738. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2011 € 9.028,56. Het dubbele bedrag, € 18.057,12 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2011 € 14.016,60. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.238,68.

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2011 is € 49.297 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente

De franchise voor de  jaarruimte 2011 bedraagt € 11.631. De maximum premiegrondslag 2011 is € 159.741. De maximale jaarruimte 2011 bedraagt daarmee € 27.156. De reserveringsruimte 2011 is maximaal € 6.872 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.571. De tijdelijke lijfrente 2011 bedraagt per jaar maximaal € 20.602. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2011. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 11.882. De stakinsvrijstelling 2011 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 435.652 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 217.833 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 108.922 (de rest).

Levensloop

De levensloopverlof korting 2011 bedraagt per jaar deelname € 201. De maximale storting is onveranderd 12% tot een maximum van 210%.

Arbeidskorting

De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar € 1.574 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.838 voor 60 en 61 jaar € 2.100 voor 62 tot en met 64 jaar € 2.362 vanaf 65 jaar € 1.057 De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.696 voor 60 en 61 jaar € 1.956 voor 62 tot en met 64 jaar € 2.217 vanaf 65 jaar € 1.081

Doorwerkbonus

62 jaar (5%) € 2.354 63 jaar (7%) € 3.295 64 jaar (10%) € 4.708 65 jaar (2%) € 942 66 jaar (2%) € 942 67 jaar en verder (1%) € 471

.

Pensioencijfers 2010

Op het vervolg van deze pagina tref je de belangrijkste cijfers aan voor 2010, naast de pensioencijfers ook de pensioen franchise 2010, de sociale cijfers en de lijfrente cijfers. Pensioen AOW ANW Maximum dagloon Lijfrente Levensloop Arbeidskorting Doorwerkbonus

Pensioen

De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.674. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2010 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.428. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer. Zie ook een overzicht van alle AOW-franchises vanaf 1999 tot heden   Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggings- pensioen. Het bedrag voor afkoop gering pensioen (artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) bedraagt € 420,69.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2010 € 8.871,24. Het dubbele bedrag, € 17.742.48 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2010 € 13.879,92. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.201,84.

Maximum dagloon

Het maximumdagloon is € 186,65 (€ 48.715,65 op jaarbasis). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Lijfrente

De franchise voor de  jaarruimte 2010 bedraagt € 11.561. De maximum premiegrondslag 2010 is € 158.788. De maximale jaarruimte 2010 bedraagt daarmee € 26.994. De reserveringsruimte 2010 is maximaal € 6.831 en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.490. De tijdelijke lijfrente 2010 bedraagt per jaar maximaal € 20.479. Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2010. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 11.811. De stakinsvrijstelling 2010 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 433.053 (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 216.533 (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 108.272 (de rest).

Levensloop

De levensloopverlof korting bedraagt per jaar deelname € 199. De maximale storting is onveranderd 12% tot een maximum van 210%.

Arbeidskorting

De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar € 1.489 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.752 voor 60 en 61 jaar € 2.012 voor 62 tot en met 64 jaar € 2.273 vanaf 65 jaar € 1.057 De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433 voor 57, 58 en 59 jaar € 1.696 voor 60 en 61 jaar € 1.956 voor 62 tot en met 64 jaar € 2.217 vanaf 65 jaar € 1.031

Doorwerkbonus

62 jaar (5%) € 2.340 63 jaar (7%) € 3.276 64 jaar (10%) € 4.679 65 jaar (2%) € 936 66 jaar (2%) € 936 67 jaar en verder (1%) € 468 Voor een overzicht pensioencijfers 2009, klik hier