Besluit KEW, SEW en BEW herstel fouten uit het verleden

Het komt regelmatig voor dat achteraf blijkt dat in het (verre) verleden fouten zijn gemaakt ten aanzien van premiebetalingen voor wat betreft de bandbreedte (1:10).

Omdat de fout pas vele jaren later wordt ontdekt, is herstel van de premiebetaling binnen het bestaande fiscale regime niet meer mogelijk. In het besluit wordt goedgekeurd dat de betreffende fouten niet het verlies van het fiscale regime tot gevolg hebben.

Aan de goedkeuring zijn een tweetal voorwaarden verbonden:

  1. het moet gaan om een incidentele fout waarbij een bandbreedte van 1:11 niet wordt overschreden.
  2. aan de overige voorwaarden moet zijn voldaan.

De goedkeuring ziet niet alleen op KEW’s, maar ook op SEW’s, BEW’s en Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.

Reageer