Artikelen van

Kennen deelnemersprofiel steeds belangrijker

De discussie over een nieuw pensioenstelsel wordt al snel ingewikkeld, door vraagstukken over solidariteit, flexibilisering van de arbeidsmarkt, indexatiezekerheid en onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen. Deze onderwerpen zijn ook ingewikkeld. De vraag of pensioeninkomen op de pensioendatum hoog genoeg is in relatie tot het inkomen dat men gewend is in actieve dienst of nog relevanter het uitgavenpatroon dat men gewend is, wordt in deze context niet vaak genoemd. Ook de vragen hoe lang pensioen moet worden uitgekeerd (levenslang) en hoeveel premie deelnemers voor hun pensioen over hebben, komen nauwelijks aan de [...]

Lees verder

Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is via de SER een aantal hervormingsvarianten gepresenteerd. Het is genoegzaam bekend dat de grote uittocht van de babyboomers snel nadert. Nu de verkiezingen in aantocht zijn zou je denken dat ons pensioenstelsel daarbij een belangrijk onderwerp zou zijn. Ik zou verwachten dat heldere uitgangspunten ten aanzien van ons pensioenstelsel onderdeel [...]

Lees verder

ORSA voor pensioenfondsen

Op grond van de prudent-person-regel in artikel 135 Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De verantwoordelijkheid om het beleggingsbeleid volledig in overeenstemming te laten zijn met het prudent-person-beginsel ligt bij het bestuur van het pensioenfonds. De certificerend actuaris moet – vanuit zijn verantwoordelijkheid – toetsen of het bestuur zich aan deze richtlijnen houdt. Tot voor kort kwam het erop neer dat de certificerend actuaris zelf aan de slag ging met de aangeleverde bescheiden om deze toetsing te doen. Bij onvoldoende duidelijke [...]

Lees verder

OPINIE Garantiecontracten bij verzekeraars zullen verdwijnen

Verzekeraars zullen op korte termijn waarschijnlijk stoppen met het aanbieden van defined benefit-regelingen met garantiecontracten, stelt Rajish Sagoenie. Maar volgens hem hebben maar weinig werknemers en werkgevers door dat hun pensioen daardoor een stuk minder zeker wordt. We staan aan de vooravond van een aantal significante veranderingen in ons pensioenlandschap. Hoewel ik geen harde cijfers heb, is het inmiddels een gegeven dat de aanvullende pensioenen van werknemers steeds minder garanties kennen en daardoor meer onzekerheid bevatten. [...]

Lees verder

Vier zaken die u moet weten over prudent person

Vier zaken die u nu moet weten over prudent person Vanaf 1 januari 2015 zijn enkele wijzigingen in de Pensioenwet en het Financieel Toezichtskader doorgevoerd. Voor wat betreft de jaarlijkse toetsing door de certificerend actuaris of het fonds belegt volgens het prudent person beginsel zijn er vier aandachtspunten: 1. Een pensioenfonds stelt voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vast dat aansluit op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het pensioenfonds en is gebaseerd op gedegen onderzoek. Nieuw is het begrip risicohouding: van belang is [...]

Lees verder