Artikelen van

Redelijke termijn aankoop pensioen verlopen: aanspraak belast!

Indien er sprake is van een pensioenverzekering waarin kapitaal wordt opgebouwd, moet deze op de pensioendatum worden omgezet en pensioenuitkeringen. Hiervoor is (normaal) de redelijke termijn van zes maanden van toepassing. Indien deze termijn niet gehaald wordt, is het gehele kapitaal ineens belast. Tevens is er dan 20% revisierente verschuldigd. [...]

Lees verder

Omzetting pensioenkapitaal in pensioenuitkeringen stuk flexibeler

Indien een werknemer een pensioenregeling heeft op basis van een pensioenkapitaal moet dit op enig moment worden omgezet in pensioenuitkeringen. Omdat hiervoor de huidige financiële situatie niet erg interessant is (de rentestand is enorm laag) zijn er in de afgelopen maanden diverse besluiten genomen ten aanzien van de omzetting van het kapitaal in uitkeringen. [...]

Lees verder

Eenzijdige wijziging in arbeidsvoorwaarden niet toegestaan.

Afgelopen maand heeft de Rechtbank Oost-Brabant zich gebogen over de vraag of een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mocht wijzigen waar het ging om de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer. Ondanks dat de Ondernemingsraad had ingestemd, was het antwoord van de rechtbank voor de werkgever negatief. [...]

Lees verder

Waardeoverdracht blijft de gemoederen bezighouden

In de afgelopen jaren is er al de nodige aandacht besteedt vanuit de wetgever aan het fenomeen Waardeoverdracht. Dit met name vanuit de financiele optiek van de betrokken werkgevers. In eerste aanleg door het invoeren van een maximale bijbetalingsplicht voor kleine werkgevers en later ook voor grote werkgevers. Bezien vanuit de betrokken werknemer is aandacht besteedt aan de termijn waarbinnen de waardeoverdracht moet worden opgestart. Echter tot een goed onderbouwde beslissing ten aanzien van het fenomeen zelf is het nog niet gekomen. Onlangs heeft de Nederlandse Orde van Advocaten zijn advies inzake dit onderwerp openbaar gemaakt. [...]

Lees verder

Het pensioen van de DGA fiscaal onzuiver

Sinds de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen (Witteveen) in 1999 staan de fiscale voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen vast in Hoofdstuk IIB Wet Loonbelasting. In artikel 18a staan de bepalingen opgenomen ten aanzien van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het pensioensysteem en het bijbehorende maximale opbouwpercentage en de hierbij horende pensioenleeftijd.  De adder zit hem in lid 6! Indien het pensioen eerder ingaat dan de genoemde pensioenleeftijd moet het pensioen actuarieel herrekend worden.  Sinds 1999 gaan we uit van een pensionering op de eerste van de [...]

Lees verder