Artikelen van

Is de partner nu wel of niet verzekerd voor het partnerpensioen?

Nagenoeg elke pensioenregeling kent ook een dekking voor het nabestaandenpensioen. Hierbij wordt vervolgens de definitie van het begrip partner relevant. Over de gehuwde- of geregistreerde partner valt niet veel discussie te voeren. Over de ongehuwd samenwonende partner wel blijkt uit recente jurisprudentie. Met mogelijke grote gevolgen van dien. Binnen de pensioenregeling van de werkgever is sprake van een partnerpensioen voor zowel de gehuwde partner als de ongehuwd samenwonende partner. Voor deze laatste geldt wel als aanvullende eis dat er sprake moet zijn van een duurzaam gezamenlijke huishouding van tenminste vijf jaar of

Lees verder

Redelijke termijn aankoop pensioen verlopen: aanspraak belast!

Indien er sprake is van een pensioenverzekering waarin kapitaal wordt opgebouwd, moet deze op de pensioendatum worden omgezet en pensioenuitkeringen. Hiervoor is (normaal) de redelijke termijn van zes maanden van toepassing. Indien deze termijn niet gehaald wordt, is het gehele kapitaal ineens belast. Tevens is er dan 20% revisierente verschuldigd. [...]

Lees verder

Omzetting pensioenkapitaal in pensioenuitkeringen stuk flexibeler

Indien een werknemer een pensioenregeling heeft op basis van een pensioenkapitaal moet dit op enig moment worden omgezet in pensioenuitkeringen. Omdat hiervoor de huidige financiële situatie niet erg interessant is (de rentestand is enorm laag) zijn er in de afgelopen maanden diverse besluiten genomen ten aanzien van de omzetting van het kapitaal in uitkeringen. [...]

Lees verder

Eenzijdige wijziging in arbeidsvoorwaarden niet toegestaan.

Afgelopen maand heeft de Rechtbank Oost-Brabant zich gebogen over de vraag of een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mocht wijzigen waar het ging om de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer. Ondanks dat de Ondernemingsraad had ingestemd, was het antwoord van de rechtbank voor de werkgever negatief. [...]

Lees verder

Waardeoverdracht blijft de gemoederen bezighouden

In de afgelopen jaren is er al de nodige aandacht besteedt vanuit de wetgever aan het fenomeen Waardeoverdracht. Dit met name vanuit de financiele optiek van de betrokken werkgevers. In eerste aanleg door het invoeren van een maximale bijbetalingsplicht voor kleine werkgevers en later ook voor grote werkgevers. Bezien vanuit de betrokken werknemer is aandacht besteedt aan de termijn waarbinnen de waardeoverdracht moet worden opgestart. Echter tot een goed onderbouwde beslissing ten aanzien van het fenomeen zelf is het nog niet gekomen. Onlangs heeft de Nederlandse Orde van Advocaten zijn advies inzake dit onderwerp openbaar gemaakt. [...]

Lees verder