Artikelen van

Valt het werkgeversdeel pensioenpremie onder het vakantieloon?

Tijdens het dienstverband kunnen bovenwettelijke vakantiedagen worden afgekocht.[1] Bij het einde van het dienstverband heeft de werknemer indien er nog een aanspraak op vakantiedagen bestaat op grond van artikel 7:641 lid 1 BW in beginsel recht op een uitkering tot een bedrag van het loon over het tijdvak overeenkomend met de aanspraak.[2] Het is vaste jurisprudentie dat het loonbegrip van artikel 7:641 lid 1 BW een ruim loonbegrip is, hetgeen betekent dat daarin alle loonbestanddelen zijn begrepen die de werknemer zou hebben genoten als hij de vakantiedagen in

Lees verder

Vallen franchiseondernemingen van Bakker Bart onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten of een onderneming onder de werkingssfeer van Bpf Bakkersbedrijf valt. Wat was er in deze kwestie aan de hand? Het gaat om een van de franchisenemers van Bakker Bart. De broodproducten, die worden afgenomen bij Bakker Bart worden in de filialen afgebakken. De broden worden los verkocht, maar er worden ook belegde broodjes verkocht. Daarnaast worden ook diverse koekjes, banket en bladerdeegproducten verkocht. Beide filialen van de franchisenemer hebben ook zitplaatsen en er worden ook drankjes verkocht. Vanaf 2007 nemen de onderneming deel aan Bpf Bakkersbedrijf. De franchisenemer vindt [...]

Lees verder

Het wijzigen van een pensioenregeling; stand van zaken

Bij een werkgever kan om diverse redenen de behoefte ontstaan om de met zijn werknemers overeengekomen pensioenregeling te wijzigen. De vraag die dan opkomt, is of dit zomaar kan. Wat is een wijziging? Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en maakt derhalve onderdeel uit van de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer. Dat maakt dat een pensioenregeling voor wat de rechtsgevolgen betreft zich kwalificeert als een overeenkomst. Overeenkomsten zijn bindend tussen partijen die deze zijn aangegaan. Het eenzijdig wijzigen daarvan is juridisch niet [...]

Lees verder

Uitleg werkingssfeer Bpf Reiswerk

Rechtbank Midden Nederland heeft zich uitgelaten over de vraag of een tweetal werkgevers al dan niet onder de werkingssfeer van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Bpf Reiswerk) vallen. De twee werkgevers hadden hierbij een vergelijkbaar standpunt ingenomen als Booking.com, waarover in eerste aanleg is geoordeeld dat die activiteiten niet onder de werkingssfeer van Bpf Reiswerk vallen. De rechtbank volgt de werkgevers niet in hun standpunt dat zij slechts een online platform aanbieden en oordeelt dat zij bemiddelen als reisagent en derhalve onder het verplicht gesteld [...]

Lees verder

Had OR instemmingsrecht bij wijziging pensioenuitvoerder omstreeks 1 oktober 2016?

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het wetsvoorstel was bedoeld om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven, vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel heeft geregeld dat inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst de OR in principe altijd instemmingsrecht heeft, tenzij sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Inzake de uitvoeringsovereenkomst krijgt de OR in principe géén instemmingsrecht, tenzij hierin zaken geregeld worden die

Lees verder