Artikelen van

Indien de man niet meer in overwegende mate zeggenschap heeft in de vennootschap, bij scheiding geen recht op afstorting.

Wat was er aan de hand? De man heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. Partijen waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Partijen liggen in scheiding en de vrouw vordert in de procedure o.a. een verklaring voor recht dat partijen over moeten gaan tot verevening van het pensioen op basis van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. Daarnaast vordert ze dat de man moet overgaan tot het inbrengen van alle documenten die nodig zijn om te bepalen bij wie en gedurende welke periode de man pensioen heeft opgebouwd. Tot slot vordert ze voor het in eigen beheer opgebouwde pensioen dat de man veroordeeld wordt om tot [...]

Lees verder

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer levert geen recht op conversie op.

Rechtbank Oost-Brabant heeft zich recentelijk uitgelaten over de vraag of in het kader van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer de vereveningsgerechtigde aanspraak kan maken op conversie om daarna een eigen keuze te kunnen maken in het kader van de wet. Wat was er aan de hand? Partijen zijn reeds in 2005 gescheiden. De man is directeur-grootaandeelhouder en heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd. In 2007 en 2008 wordt in eerste en tweede aanleg geprocedeerd over de vraag of de man over moet gaan tot het afstorten van de aan de vrouw toekomende rechten. De Rechtbank heeft geoordeeld dat een bankgarantie volstaat en in [...]

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor schade geleden door werknemers door waardeoverdracht van eindloon naar beschikbare premieregeling.

In de jurisprudentie is een soms wisselende lijn te zien omtrent de zorgplicht die rust op een werkgever in het kader van een (wijziging van een) pensioenregeling. Waar het eerst erop leek dat de op de werkgever rustende zorgplicht steeds ruimer werd uitgelegd is recentelijk een aantal uitspraken gewezen, waarin het leek dat de werknemer een steeds grotere verantwoordelijkheid kreeg toebedeeld, ten gunste van de werkgever. De Hoge Raad heeft echter op 15 september jl. weer geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden, nadat zij na aanpassing van de pensioenregeling van een eindloon- naar [...]

Lees verder

Pensioenadviseur mag niet afgaan op óf door óf namens opdrachtgever verstrekte informatie!

De zorgplicht van de pensioenadviseur is een onderwerp dat in de rechtspraak steeds vaker terug komt. Recentelijk heeft Rechtbank Rotterdam over dit onderwerp weer een uitspraak gewezen. Wat was er aan de hand? De rechtsvoorganger van AON sluit per 1 januari 1999 voor de directeur van een bouwbedrijf een pensioenverzekering af. Deze pensioenverzekering wordt ondergebracht bij Royal Nederland.

Lees verder

Opschuiven AOW-gerechtelijke leeftijd vereist een deugdelijk individueel feitenonderzoek voor de bepaling of sprake is van een onevenredig zware last.

Sinds de invoering van de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog. Voor eiseres is dit ook het geval. In plaats van de 65-jarige leeftijd, is de AOW-gerechtigde leeftijd voor eiseres op de 66-jarige leeftijd gesteld. Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen deze toekenning en gesteld dat sprake is van een onevenredig zware last voor haar. De Centrale Raad [...]

Lees verder