Artikelen van

Advocaat aansprakelijk omdat consequenties ‘pensioen’ niet zijn meegenomen.

Dit is het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland, 15 november 2017. ECLI:NL:RBNNE:2017:4360 Wat is er aan de hand? Een advocaat heeft een werknemer in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bijgestaan. Van belang hierbij is dat de man sinds 2004 werkzaam was bij de VOF. In 2005 is de ziekte ALS vastgesteld. In een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd dat partijen met ingang van 1 februari 2006 de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden wensen te beëindigen. Louter te vermijding van de onnodige WW-risico’s [...]

Lees verder

De Centrale Raad buigt zich over de vraag of de rechtbank zich terecht onbevoegd heeft verklaard.

Wat is er aan de hand? Appellant heeft onder de Algemene burgerlijke pensioenwet (Abp-wet) pensioenrechten opgebouwd. Per 1 januari 1996 is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) geprivatiseerd en wordt uitgevoerd door de Stichting pensioenfonds ABP. Appellant verkrijgt op 5 maart 1997 van het bestuur van het pensioenfonds een opgave van zijn te bereiken pensioen. Deze opgave is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 31 maart 1997 bezwaar gemaakt omdat hij van mening is dat de privatisering hem financieel heeft benadeeld. Omdat [...]

Lees verder

Arbeidsongeschiktheid en premievrije voortzetting pensioenopbouw. Voor wiens rekening komt dit na beëindiging herverzekeringsovereenkomst?

Eiser is op 15 april 1998 in dienst getreden, waarbij aan hem een pensioentoezegging is gedaan. De inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd in het Pensioenreglement van Pensioenfonds BDO. Tussen de werkgever en het pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Het Pensioenfonds BDO heeft de pensioenregeling echter herverzekerd via een collectieve herverzekeringsovereenkomst met Zwitserleven. Eind 2011 heeft de werkgever de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds BDO opgezegd en de pensioentoezegging met ingang van 1 januari 2012 bij Delta Lloyd verzekerd. Het Pensioenfonds BDO en Zwitserleven hebben de gevolgen [...]

Lees verder

Waardeoverdracht, individueel of collectief?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3060) laat zich uit over de vraag of in onderhavige kwestie sprake is van individuele of collectieve waardeoverdracht en welke rekenregels dienen te worden gehanteerd. Wat was er aan de hand? Per 1 januari 2008 is de vennootschap verzelfstandigd vanuit het DSM-concern. Tot dat moment namen de werknemers deel aan de pensioenregeling bij PDN. De vennootschap heeft zich vrijwillig aangesloten bij het ABP, voor de opbouw van pensioen. De werknemers zijn [...]

Lees verder

Gerechtshof Amsterdam slaat plank mis bij afstorten pensioen in eigen beheer en echtscheiding.

In het tussenarrest van 16-05-2017 (Balieplus) gaat het hof in op de inrichting van de polis na afstorting van pensioen in eigen beheer in verband met de afwikkeling na echtscheiding. Wat is er aan de hand? Partijen zijn in 1997 met elkaar gehuwd, nadat tussen hen op 22 december 1997 huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Deze huwelijksvoorwaarden zijn gewijzigd bij akte van 10 maart 2005. Partijen hebben geen afwijkende afspraken gemaakt ten aanzien van de verevening van pensioen. Dat wil zeggen dat het tijdens het [...]

Lees verder