Artikelen van

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de uitkeringsfase voor een deel te kunnen doorgaan met beleggen en de risico’s die daarmee gemoeid zijn te delen, zou een beter pensioenresultaat tegen een aanvaardbaar risico mogelijk zijn, zo is de gedachte. Voordat de Wet verbeterde premieregeling in werking trad was de deelnemer verplicht om uiterlijk op de [...]

Lees verder

Pensioen en rentegevoeligheid

Onlangs kwam het Centraal Planbureau met een Policy Brief over pensioen en rentegevoeligheid. Door de aanhoudende daling van de marktrente wordt de rentegevoeligheid als een groeiend probleem ervaren. Zo zien we bijvoorbeeld dat pensioenfondsen moeten korten en verzekeraars hoge kosten in rekening brengen voor rentegarantie. In de Policy Brief wordt ingegaan op de verschillende soorten pensioenregelingen, het toezicht op pensioenfondsen en het beleggingsbeleid. Pensioenregelingen De rentegevoeligheid van pensioen is duidelijker zichtbaar in de uitkeringsovereenkomst dan in de premieovereenkomst. Een [...]

Lees verder

CPB: Pensioen en rentegevoeligheid

Onlangs verscheen een Policy Brief van het CPB inzake de rentegevoeligheid van de pensioenen. Hierin worden aanbevelingen genoemd voor een toekomstig pensioenstelsel.   Een gegarandeerd pensioen wordt steeds duurder door de daling van de marktrente. Voor veel bedrijven is een DB-regeling dan ook niet meer betaalbaar. Een overstap naar een DC-regeling ligt dan voor de hand. De vraag is of dit wel effectief is om de rentegevoeligheid van pensioenen te verminderen.   De rentegevoeligheid van pensioen is duidelijker bij DB‐contracten die al meteen gegarandeerde aanspraken toekennen, dan bij [...]

Lees verder

Onderzoek naar langere hersteltermijn voor pensioenfondsen

Staatssecretaris Klijnsma laat onderzoeken of pensioenfondsen meer tijd kunnen krijgen voor de herstelplannen. Aanleiding is de aanhoudende lage dekkingsgraad en de mogelijke kortingen die fondsen daardoor moeten doorvoeren. Als de fondsen langer de tijd krijgen hoeven de kortingen minder ingrijpend te zijn.De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het debat over de dreigende pensioenkortingen een motie aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht om mee te nemen dat eventuele maatregelen generatieneutraal moeten uitpakken. [...]

Lees verder

Pensioencommunicatie en de rol van de werkgever

Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet wordt nu gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 is de wet volledig ingevoerd. Hieronder wordt onder andere ingegaan op de aanleiding van de nieuwe wet, de rol die de werkgever hierin heeft gekregen en aanpassingen van de communicatie vanuit de pensioenuitvoerders. Met invoering van de Pensioenwet in 2007 zijn er een aantal informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders opgenomen, zoals het Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) en de startbrief. Het zorgde er in ieder geval voor dat er door de pensioenuitvoerder meer werd gecommuniceerd met de [...]

Lees verder