Artikelen van

Shoprecht voor pensioen is inmiddels een dode letter

Werknemers die een recht op, een al dan niet gegarandeerd, pensioenkapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee shoppen. Zij kunnen met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze. Dat noemen we shoppen. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de werknemer. Op grond van de wet bestaat dit recht op de pensioendatum. De pensioendatum is de in de pensioenregeling opgenomen datum waarop het pensioen tot uitkering zal komen. In de meeste pensioenregelingen is dit 67 jaar, geheel in lijn met de pensioenleeftijd die in de fiscale wetgeving is opgenomen. De ingangsdatum van de AOW is [...]

Lees verder

Raad van State keurt beleid ontslagvergoeding af

De Raad van State, het adviesorgaan van de regering bij nieuwe wetgeving, is niet erg te spreken over het wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te maximeren op één jaarsalaris bij werknemers die € 75.000,– of meer verdienen. Nader onderzoek leert dat dit beleid resulteert in ongelijke behandeling van werknemers met dezelfde leeftijd en hetzelfde aantal dienstjaren, maar met een inkomen net onder of boven de € 75.000,–grens. Bij laatstgenoemden vindt aftopping op één jaarsalaris plaats, terwijl eerstgenoemden wel meer dan 12 maandsalarissen en dus meer dan € 75.000,– kunnen meekrijgen. Bovendien

Lees verder

Autoriteit Fianciële Markten (AFM) scherpt regels tophypotheken aan

De AFM is van mening dat een tophypotheek enerzijds gekoppeld moet worden aan het inkomen – niet meer dan 4,5 tot 5 keer het jaarinkomen – en anderzijds aan de waarde van het huis – niet hoger dan de aankoopwaarde. Dit laatste houdt in dat de aankoopkosten, circa 10% van de aankoopsom, waarvan 6% overdrachtsbelasting, niet meer door de banken gefinancierd mogen worden. Voor een huis met een aankoopprijs van € 200.000,– moet men dus uit eigen middelen € 20.000,– opbrengen. Vooral starters op de woningmarkt zijn hiervan de dupe. De staatssecretaris van Financiën onderschrijft de denkrichting van

Lees verder

Voorstel volledig of gedeeltelijk uitstellen AOW

Mensen kunnen als ze dat willen hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten ingaan. Ze kunnen ook aangeven of ze de AOW slechts gedeeltelijk laten ingaan in plaats van volledig. Gaat de AOW later in, dan wordt deze ook hoger. Dit heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW besloten. De AOW zal dienaangaande worden aangepast. Doel van het wetsvoorstel is een cultuuromslag te bewerkstelligen, waarbij mensen de 65-jarige leeftjd niet meer zien als definitief eindpunt van hun werkzame leven. Daarnaast wordt men in de gelegenheid gesteld om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd de AOW geheel of [...]

Lees verder

Maximale ontslagvergoeding publieke bestuurders: één jaarsalaris

Bestuurders in de publieke sector en semi publieke sector (ziekenhuizen, woningbouwcorporaties) mogen bij een gedwongen ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Dat is het advies van de Commissie Dijkstal aan het kabinet. Het meerdere moet worden terugbetaald. De regeling is van toepassing op bestuurders die meer dan € 106.000 verdienen. Als kritische noot wordt gewezen op het feit dat topbestuurders bij mismanagement nog eens worden beloond met flinke schadeloosstellingen. [...]

Lees verder