Artikelen van

Een bijna AOW’er heeft recht op een transitievergoeding

Een werkgever wilde een ontslagen werknemer geen transitievergoeding meegeven omdat de werknemer vlak voor zijn AOW zat. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en verlaagde de transitievergoeding. Het gerechtshof bepaalde echter dat de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding. De werkgever eindigde het dienstverband met de werknemer na twee jaar ziekte. Volgens de werkgever was de transitievergoeding niet van toepassing omdat de werknemer geen compensatie hoefde te hebben voor een werk naar werk-traject, [...]

Lees verder

Terechte heffing van inkomensafhankelijke premie Zvw

X, geboren in 1930, woont in Nederland en  ontving in 2011 een AOW uitkering, uitkeringen van stichting A en B NV en een Italiaans overheidspensioen. In 2011 heeft X inkomsten uit Italië aangegeven. Bij de uitspraak op bezwaar over de aanslag IB/PVV heeft de Belastingdienst in verband met het overheidspensioen een aftrek elders belast toegepast. De vraag isof aan X terecht een aanslag inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (Zvw) is opgelegd en of de aanslag IB/PVV tot het juiste bedrag is vastgesteld. Rechtbank Gelderland heeft het beroep van X ongegrond verklaard. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het beroep bij

Lees verder

Premieheffing zeevarende

X heeft de Letse nationaliteit en woonde in 2013 in Letland. Hij was van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde werkgever. De werkzaamheden vonden plaats op een zeeschip dat voer onder de vlag van de Bahama’s. De vraag is of X over de periode van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De Belastingdienst heeft  gesteld dat X op basis van het arrest Aldewereld; HvJ 29 juni 1994, C-60/93, ECLI:EU:C:1994:271 verzekerd is in Nederland. X stelt dat de restbepaling in artikel 11, lid 3, onderdeel e, EU Vo 883/2004 [...]

Lees verder

Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?

Werkgevers vinden 104 weken loon doorbetalen bij ziekte lang. Een groter schrikbeeld is de mogelijke start van nóg een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dit is mogelijk als de zieke werknemer langer dan 4 weken zijn eigen of nieuw bedongen werk heeft verricht en wéér ziek wordt. Een schoonmaker raakt arbeidsongeschikt in december 2014. Hij is gaan re-integreren maar heeft tot najaar 2016 niet meer zijn volledige, bedongen werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hij was volgens de bedrijfsarts niet meer in staat om ook ’s nachts te werken, terwijl dat wel onderdeel is van zijn werk. Maar vlak voor het einde van de 104 weken [...]

Lees verder

Loonkostenvoordeel per 2018 oudere werknemers

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer gaat met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer vervangen. De werkgever en werknemer moeten voor dit LKV aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de [...]

Lees verder