Artikelen van

Loonaanvulling voor arbeidsbeperkten met loondispensatie

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot het minimumloon. Het betreft mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. De staatssecretaris gaat samen met gemeenten, werkgevers, cliëntenraden, vakbonden en andere betrokkenen een loonaanvullingsregeling ontwerpen die hiervoor zorgt. In het regeerakkoord is afgesproken om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Van Ark heeft besloten tot een regeling te komen met de [...]

Lees verder

Gevolgen voor premieplicht van onjuiste aan Rijnvarende afgegeven E101 verklaring

Einduitspraak na Hof Den Bosch 7 februari 2014, 13/00040 en HvJ 9 september 2015, C-72/14 en C-197/14 (X en Van Dijk). De in Nederland wonende stuurman X werkt op een in Nederland geregistreerd Rijnvaartschip. Hij is in dienst bij een in Luxemburg gevestigde werkgever. X heeft een Luxemburgse E101 verklaring waarin is vermeld dat hij in Luxemburg verzekerd is. De Belastingdienst stelt zich echter op het standpunt dat de verklaring ongeldig is en dat X voor de Nederlandse sociale verzekeringen verzekerd is. In deze zaak heeft Luxemburg gemeld dat de E101 verklaring niet een E101 verklaring is en ook niet als zodanig is bedoeld, maar [...]

Lees verder

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

Per 1 januari 2018 zijn een aantal SZW-regels gewijzigd waaronder Arbeidsomstandigheden, Kinderopvang, Wajong en het minimumloon. Arbeidsomstandigheden Aan het begin van 2018 zijn nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt o.a. voor de certificering van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor [...]

Lees verder

Kapitein schip is in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen

X woonde in 2005 in Nederland en heeft van 8 juli 2005 tot en met 31 december 2005 als kapitein gewerkt voor een Luxemburgse werkgever. Hij werkte in die periode op een vrachtschip dat eigendom was van een Nederlands bedrijf. De vraag is in welk land X verzekerd is voor de sociale verzekeringen over 8 juli 2005 tot en met 31 december 2005. X stelt dat hij in Luxemburg verzekerd is; volgens de Belastingdienst valt X onder de Nederlandse sociale verzekeringen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar feiten die de Belastindienst heeft gesteld over de exploitatie van het schip [...]

Lees verder

Australisch pensioen behoort tot premie inkomen en bijdrage inkomen Zvw

X woonde in 2010 t/m 2013 in Nederland en heeft naast de Australische nationaliteit de Nederlandse nationaliteit. X heeft in de jaren 2010 t/m 2013 een pensioen ontvangen uit Australië. De vraag is of het door X genoten Australische pensioen behoort tot het premie inkomen voor de volksverzekeringen en tot het bijdrage inkomen voor de berekening van de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat het geval. Het door X genoten Australische pensioen is op grond van de Wfsv en de Zvw terecht tot het premie inkomen respectievelijk het bijdrage inkomen gerekend. De stelling van X dat het pensioen ter

Lees verder