Artikelen van

Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De WW uitkering van een maand wordt in de meeste gevallen rond de 10e dag van de daaropvolgende maand aan de uitkeringsgerechtigde betaald. In geval een werkgever per vier weken loonaangifte doet, wordt dit loon (volledig) toegerekend aan de [...]

Lees verder

WGA uitkering terecht aan werkgever toegerekend

A was vanaf 18 januari 2010 in dienstbetrekking werkzaam bij X en is op 23 augustus 2010 ziek gemeld. Met ingang van 19 oktober 2010 is het dienstverband met A beëindigd en met ingang van die datum heeft het UWV aan A een ZW uitkering toegekend. Na de wachttijd van 104 weken is met ingang van 20 augustus 2012 aan A een WGA uitkering toegekend. In deze procedure is de hoogte van het gedifferentieerd premiepercentage Whk in geschil, met name of de aan A toegekende WGA uitkering voor de berekening van het gedifferentieerd premiepercentage Whk terecht aan X is toegerekend. Volgens Rechtbank Den Haag is A aan te merken als een verplicht [...]

Lees verder

Geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekkingen; geen verzekeringsplicht

X is op 4 oktober 2001 opgericht. Enig aandeelhouder is een holding. A, B en C zijn middels hun personal holdings middellijk aandeelhouder in de holding, sinds 26 januari 2012 voor respectievelijk 50%, 25% en 25%. Tot 1 januari 2009 waren A, B en C bestuurder van X. Sinds 1 januari 2009 is de holding bestuurder van X. De holding is sinds die datum belast met het management van X. Zij stelt daartoe haar directeur ter beschikking. De personal holdings van A, B en C zijn met ingang van 1 januari 2009 belast met het management van de holding. Elke personal holding stelt hiertoe haar directeur ter beschikking. De Belastingdienst heeft aan [...]

Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Voor het aanvragen van compensatie, moet de werkgever bij UWV een aantal gegevens verstrekken. UWV kan op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekken (compensatie) ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat

Lees verder

Aanslag Zvw terecht en naar juiste bedrag opgelegd

In deze zaak speelt de vraag of X in het jaar 2014 verplicht is verzekerd op grond van de Zvw en, zo dat het geval is, of de aan X opgelegde aanslag Zvw tot het juiste bedrag is opgelegd. X stelt dat hij niet in Nederland maar in Thailand woont en daarom niet verplicht verzekerd is voor de Zvw. Hof Den Haag oordeelt echter evenals Rechtbank Den Haag dat X ook in het jaar 2014, ondanks familiebanden in Thailand, inwoner van Nederland en dus ingezetene voor de AWBZ is en daarom verplicht is verzekerd voor de Zvw. Wat de hoogte van de aanslag betreft, is aan X, gelet ook op de cijfermatige onderbouwing van de aanslag, ten onrechte een [...]

Lees verder