Artikelen van

Uitgangspunten DNB governance onderzoeken

De governance van pensioenfondsen is onderdeel van het toezicht door DNB. De toezichthouder heeft meerdere keren onderzoek hiernaar gedaan. DNB heeft recent enkele uitgangspunten geschetst die voor deze onderzoeken worden gebruikt. De uitgangspunten omvatten het volgende. Gedeeld beeld: dit betreft de vraag of er binnen en tussen de fondsorganen een gedeeld beeld is over de taken, rollen en verantwoordelijkheden. Als er geen gedeeld beeld is, kan dit de besturing van het fonds verminderen. Taakverdeling: dit betreft de vraag of de verdeling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden aansluit bij de bestuurs-, [...]

Lees verder

Pensioenfondsen hanteren hoge rendementen in herstelplannen

DNB heeft recent de herstelplannen van fondsen in een tekort beoordeeld. Fondsen verwachten vooral uit tekort te komen door hoge rendementen op de beleggingen. De uitkomsten in breder kader zijn volgens DNB als volgt. Korting pensioenen Korten van pensioen is voor fondsen één van de manieren om de financiële positie te herstellen. Uit de herstelplannen blijkt dat bijna geen van de fondsen verwacht van deze maatregel gebruik te hoeven maken. Overrendementen en premies De meeste fondsen verwachten volgens DNB dat het herstel bijna geheel uit overrendement komt. Overrendement is het extra rendement dat naar [...]

Lees verder

AFM en DNB wetgevingsbrieven 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben recent de wetgevingsbrieven 2017 gepubliceerd. De toezichthouders rapporteren in deze brieven over knelpunten in wet- en regelgeving. Ook maken zij hun wetgevingswensen hierin kenbaar. AFM wetgevingsbrief De AFM vraagt o.a. aandacht voor de invulling van de zorgplicht bij de ontwikkeling van een nieuw pensioencontract. Hoewel momenteel nog onduidelijk is welke nieuwe pensioencontracten in een toekomstig pensioenstelsel mogelijk gemaakt worden, ziet de AFM een verschuiving in de risico’s van pensioenopbouw. Waar bij een [...]

Lees verder

DNB over verplichte RvT bij grotere OPF-en

DNB heeft recent aandacht besteed aan de Verzamelwet pensioenen 2017. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat ondernemingspensioenfondsen (OPF-en) met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard in de toekomst een raad van toezicht (RvT) moeten hebben. Deze verplichting geldt op dit moment nog niet voor OPF-en met een paritair of een onafhankelijk bestuur. Zij hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een permanente, interne RvT of voor een jaarlijkse, externe visitatiecommissie. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 is toegezegd dat de verplichting voor een RvT na afloop van [...]

Lees verder

DNB thema’s pensioentoezicht 2017

De onderwerpen binnen het themagerichte toezicht van DNB in 2017 hebben betrekking op het volgende. Duidelijke verwachtingen De huidige financiële positie betekent voor veel pensioenfondsen een verhoogd risico op korting en een beperkte kans op toeslagverlening. DNB en de AFM willen bereiken dat fondsen hun deelnemers en gepensioneerden duidelijke verwachtingen scheppen door correct en duidelijk hierover te informeren. DNB controleert in 2017 of dit doel is bereikt. Verandervermogen in een dynamische omgeving De pensioensector heeft te maken met grote veranderingen en [...]

Lees verder