Artikelen van

Ondersteuning werkgevers bij uitvoering Participatiewet wordt eenvoudiger

Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een eenduidiger en eenvoudiger pakket van ondersteunende voorzieningen. Nu maakt het in het aanbod nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin de verschillen bij het afsluiten van no-risk polissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep van de extra banen worden opgeheven. Hierdoor ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het

Lees verder

Op pensioen ingehouden AWBZ-bijdrage is niet als voorheffing verrekenbaar

Een inwoner van Duitsland is op grond van Verordening 1408/71 verzekerd in Duitsland. Hij heeft recht op medische zorg in Duitsland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Op grond van art. 33 van de verordening mag het orgaan van een lidstaat dat aan iemand een pensioen betaalt een bijdrage inhouden op het pensioen van een pensioengerechtigde ter dekking van de kosten van de zorg. In Nederland is dit geregeld in art. 69 Zvw. Belanghebbende wenst het deel van de bijdrage dat overeenkomt met de bijdrage krachtens de AWBZ als voorheffing te verrekenen met de verschuldigde belasting. Hof Den Bosch (2014/2358) heeft [...]

Lees verder

Illegale werknemer beschermd

HvJ EU 5 november 2014, C-311/13  heeft beslist dat een illegale werknemer ook aanspraak kan maken op bescherming tegen insolventie van de werkgever. Een Turkse werknemer verblijft sinds 1988 in  Nederland maar sinds 2007 zonder geldige verblijfstitel. In 2008 gaat zijn werkgever failliet. Over 2007 heeft hij nog loon tegoed. Het UWV weigert hem een uitkering te verstrekken omdat hij zonder rechtmatig verblijf in Nederland geen werknemer is in de zin van de wet. Volgens het EU Hof is de Insolventierichtlijn van toepassing op de loonaanspraken van elke werknemer tegenover zijn werkgever. [...]

Lees verder

Sectorpremie

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1464 onder meer geoordeeld dat het lage sectorpremiepercentage niet van toepassing is voor het geval de omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid in de betreffende arbeidsovereenkomst niet schriftelijk is vastgesteld. Tussen partijen is uitsluitend nog in geschil of terecht een boete is opgelegd. De Hoge Raad heeft pas op 20 juni 2014 duidelijkheid geschapen nadat Hof Den Bosch eerder een andersluidend oordeel had geveld. De boete van 110 euro moet, ongeacht de vraag of hier sprake is van een verzuim- dan wel een vergrijpboete, [...]

Lees verder