Aan inwoner van Nederland toekomend Australisch overheidspensioen behoort tot het premie-inkomen

Hof Arnhem-Leeuwarden (30 juni 2015, 14/00605 en 14/00606) stelt:

  • de man is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen;
  • de heffing van premies kan niet als belastingheffing worden aangemerkt;
  • het belastingverdrag en het Socialezekerheidsverdrag met Australië zijn niet van toepassing op de heffing van premie op grond van de AWBZ en de Zvw;
  • van schending van de goede verdragstrouw is daarom geen sprake;
  • voor het buiten aanmerking laten van een gedeelte van het premie-inkomen op grond van nationaal recht geldt als voorwaarde dat dat gedeelte moet zijn onderworpen aan premieheffing door een andere mogendheid;
  • daarvan is, nu moet worden uitgegaan van een formeel premiebegrip, geen sprake. Hoger beroep ongegrond.

 

Reageer